تبلیغات
فیزیولوژی مغز و اعصاب - اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک
 

اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک

نوشته شده توسط :امید برهانی
پنجشنبه 20 خرداد 1389-05:48 ب.ظ


اطلاعات اولیه
بافت عصبی کل سیستم عصبی بدن را شامل می‌شود که از سلولهای عصبی یا نورون (Neuron) و سلولهای پشتیبان به نام سلولهای گلیال یا نوروگلی (neuroglia) تشکیل شده است. نورون واحد ساختمانی و عملکردی دستگاه عصبی است که در مرحله جنینی از اپی‌اتلیوم پوشاننده لوله عصبی منشا می‌گیرد. ویژگیهای اصلی نورونها تحریک پذیری و تولید تکانه‌ها یا ایمپالسهای عصبی و انتقال این تکانه است. هر نورون از جسم سلولی و دو نوع زایده به نامهای دندریت و اکسون تشکیل شده است. جسم سلولی حجیمترین قسمت سلول و حاوی هسته و عمده ارگانلهای سلول عصبی است.

دندریتها که به صورت زوایدی کوتاه و بلند ، منشعب و متعدد دیده می‌شوند و گیرنده تحریکات هستند. اکسون (axon) ، زایده‌ای است بلند و منفرد که انتقال تحریکات را از جسم سلولی به سلولهای سایر بافتها بر عهده دارد. محل تماس سلولهای عصبی با یکدیگر و یا با سلولهای سایر بافتها جهت انتقال تحریکات ، اصطلاحا سیناپس نامیده می‌شود. دستگاه عصبی شامل دستگاه عصبی محیطی و دستگاه اعصاب مرکزی است. دستگاه عصبی محیطی متشکل از گانگلیونها و اعصاب محیطی است. گانگلیونها یا عقده‌های عصبی ساختمانهایی هستند که محل قرار گیری جسم سلولی نورونها در خارج از سیستم اعصاب مرکزی می‌باشند.
اعصاب محیطی
دستگاه عصبی محیطی از گانگلیونها و اعصاب محیطی تشکیل شده است که اعصاب محیطی خود شامل دو نوع حسی و حرکتی می‌باشند. اعصاب حرکتی و حسی در حالت کلی به دو دسته سوماتیک و احشایی تقسیم می‌شوند. آن دسته از اعصاب حرکتی که عضلات مخطط را عصب دهی می‌کنند و عمل آنها ارادی است، اعصاب حرکتی سوماتیک نامیده می‌شوند. دسته‌ای از اعصاب حرکتی که صاف جدار احشا و سلولهای مترشحه را عصب دهی می‌کنند اعصاب حرکتی احشایی یا غیر ارادی نامیده می‌شوند که دسته اخیر تحت عنوان دستگاه عصبی اتونوم هستند.

اعصاب حسی ، تحریکات دریافتی از قسمتهای مختلف بدن را به مغز و نخاع منتقل می‌کنند. آن دسته از اعصاب حسی که تحریکات دریافتی از پوست را به سیستم عصبی مرکزی انتقال می‌دهند به اعصاب حسی سوماتیک موسوم هستند. آن دسته از اعصاب حسی که تحریکات دریافتی از ارگانهای احشایی را به سیستم عصبی مرکزی منتقل می‌نمایند، اعصاب حسی احشایی نامیده می‌شوند. تحریکات دریافتی توسط اعصاب حسی احشایی بدون آگاهی انسان انجام می‌گیرد و از این نظر ، جز سیستم عصبی خودکار یا اتونوم محسوب می‌گردد.
دستگاه عصبی اتونوم یا خودمختار
آن دسته از نورونهای حرکتی که فعالیت عضلات صاف ، ترشح غدد ، ریتم قلب و در مجموع فعالیت ارگانهای احشایی را تنظیم می‌کنند تحت عنوان سیستم عصبی اتونوم شناخته می‌شوند. دستگاه عصبی اتونوم از تعداد زیادی گانگلیون اتونوم و دو نورون حرکتی در هر زنجیره به نام نورونهای پیش‌ گانگلیونی و پس گانگلیونی تشکیل شده است. نورنهای پیش گانگلیونی ، نورونهایی هستند که جسم سلولی آنها در سیستم عصبی مرکزی قرار گرفته و اکسون آنها برای سیناپس با نورون بعدی تا گانگلیون امتداد یافته است.

نورونهای پس گانگلیونی ، نورونهایی هستند که جسم سلولی آنها در گانگلیونی واقع شده و اکسون آنها تا ارگان عامل امتداد یافته و پایانه عصبی را تشکیل داده است. در نورون پیش گانگلیونی و پس گانگلیونی در محل گانگلیون با یکدیگر سیناپس می‌یابند. اعصاب حرکتی سیستم عصبی اتونوم از دو بخش سمپاتیک و پاراسمپاتیک تشکیل شده است.
اعصاب سمپاتیک
در بخش سمپاتیک ، جسم سلولی نورون پیش گانگلیونی در شاخ جانبی (Lateral horn) نخاع قرار گرفته و اکسون آن به نام رشته پیش گانگلیونی پس از خروج از نخاع وارد گانگلیون سمپاتیک در مجاور مهره‌ها یا نزدیک احشا شده و با نورون پس گانگلیونی سیناپس حاصل می‌کند. اکسون نورون پس گانگلیونی به نام رشته پس گانگلیون به ارگان عامل ختم می‌‌گردد. در اعصاب سمپاتیک رشته پیش گانگلیونی معمولا کوتاه بوده رشته پس گانگلیونی بلند می‌باشد.

از آنجایی که اعصاب سمپاتیک در ناحیه سینه‌ای - کمری از نخاع خارج می‌شوند، به بخش سینه‌ای - کمری نیز موسوم هستند.در اعصاب سمپاتیک نوروترنسمیتر مترشحه از رشته پیش گانگلیونی استیل کولین و از رشته‌های پس گانگلیونی ، نوراپی‌نفرین می‌باشد (ماده‌ای که از بخش مرکزی غدد فوق کلیوی نیز ترشح می‌شود) و به همین دلیل اعصاب سمپاتیک را اعصاب آدرنرژیک نیز می‌نامند.
اعصاب پاراسمپاتیک
در بخش پاراسمپاتیک ، همانند بخش سمپاتیک ، جسم سلولی نورون پیش گانگلیون در شاخ جانبی نخاع قرار گرفته و اکسون آن به نام رشته پیش گانگلیونی وارد گانگلیون پاراسمپاتیک (معمولا در مجاورت یا دیواه ارگان عامل) شده و با نورون پس گانگلیونی سیناپس حاصل می‌کند. اکسون نورون پس گانگلیونی به نام رشته پس گانگلیونی به فاصله کوتاهی پس از ترک گانگلیون به ارگان عامل ختم می‌گردد.

به این ترتیب در اعصاب پاراسمپاتیک بر خلاف اعصاب سمپاتیک رشته پیش گانگلیونی بسیار بلند و رشته پس گانگلیونی کوتاه می‌باشد.از آنجا که اعصاب پاراسمپاتیک در ناحیه جمجمه‌ای - خاجی از نخاع خارج می‌شوند، به بخش جمجه‌ای - خاجی موسوم هستند. در اعصاب پاراسمپاتیک نوروترنسمیتر مترشحه از رشته‌های پیش گانگلیونی و پس گانگلیونی ، استیل کولین است و به همین دلیل اعصاب پاراسمپاتیک را اعصاب کولینرژیک نیز می‌نامند.
تقسیم بندی شیمیایی سیستم عصبی خودمختار
بر اساس ماده میانجی آزاد شده می‌توان سیستم عصبی خودمختار را به بخشهای کولینرژیک و نورآدرنرژیک تقسیم کرد. نورونهایی که کولینرژیک هستند عبارتند از: کلیه نورونهای پیش عقده‌ای ، نورونهای پس عقده‌ای پاراسمپاتیک از نظر تشریحی ، نورونهای پس عقده‌ای سمپاتیک از نظر تشریحی که به غدد عرق عصب می‌دهند ، نورونهای سمپاتیک از نظر تشریحی که روی عروق خونی عضلات مخطط ختم شده و هنگام تحریک موجب اتساع عروقی می‌شوند.

باقیمانده نورونهای پس عقده‌ای سمپاتیک نورآدرنرژیک هستند یا ظاهرا در مورد سلولهای آدرنرژیکی بافت عضله قلبی آدرنرژیک می‌باشند. قسمت مرکزی غده فوق کلیوی در اصل یک عقده سمپاتیک است که در آن سلولهای پس عقده‌ای آکسونهای خود را از دست داده و مستقیما نوراپی‌نفرین ، اپی نفرین و مقداری دوپامین را به داخل جریان ترشح می‌کنند. نتیجتا نورونهای پیش عقده‌ای کولینرژیکی که به این سلولها می‌روند به صورت اعصاب حرکتی ترشحی این غده در آمده‌اند.
تخلیه کولینرژیک
اعمال تولید شده توسط فعالیت بخش کولینرژیک سیستم عصبی خود مختار آن دسته از اعمالی هستند که با جنبه‌های نباتی زندگی روزمره سروکار دارند. مثلا عمل کولینرژیک با افزایش دادن فعالیت عضلات روده‌ای ، افزایش دادن ترشح معدی و شل کردن اسفنگتر پیلور ، موجب پیشبرد گوارش و جذب مواد غذایی می‌شود. به این دلیل و برای قرار دادن آن در مقابل عمل کاتابولیک بخش نورآدرنرژیک ، بخش کولینرژیک گاهی سیستم عصبی آنابلیک نامیده می‌شود. این بخش از اعصاب باعث تنگ شدن مردمک چشم و انقباض مثانه می‌شود.
تخلیه نورآدرنرژیک
بخش نورآدرنرژیک در حالات فوریتی به صورت یک مجموعه واحد تخلیه می‌شود. اثرات این تخلیه ارزش قابل ملاحظه‌ای از نظر آماده کردن فرد برای مقابله با فوریتها دارند. به عنوان مثال ، تخلیه نورآدرنرژیک تطابق را در چشمها شل کرده و مردمکها را گشاد می‌کند (به منظور ورود نور بیشتر به چشمها) ، ضربان قلب را تند کرده و فشار خون را بالا می‌برد و رگهای خونی پوست را تنگ می‌کند (که خونریزی از زخمها را محدود سازد). تخلیه سمپاتیک باعث تقویت هوشیاری می‌شود و غلظت گلوکز و اسیدهای چرب آزاد خون را افزایش می‌دهد (به منظور تامین انرژی بیشتر)، بنابراین تخلیه سیستم عصبی سمپاتیک بر اثر فوریتها ، بدن را آماده ستیز یا گریز می‌کند.

تخلیه سمپاتیک در انسان روزه‌دار کاهش می‌یابد و هنگامی که انسان روزه‌دار مجددا تغذیه می‌کند، افزایش می‌یابد. این تغییرات می‌توانند کاهش فشار خون و فعالیت متابولیک ناشی از روزه‌داری و تغییرات مخالف ناشی از غذا خوردن را توجیه کنند. وزیکولهای گرانول‌دار کوچک در نورونهای سمپاتیک پس عقده‌ای واجد ATP و نوراپی نفرین هستند و وزیکولهای بزرگ محتوی نوروپپتید y می‌شود. اعمال ناشی از ترشح شدن ATP و نوروپپتید y ، هنوز روشن نیستند.
فارماکولوژی سیستم عصبی خودمختار
فارماکولوژی علمی است که در مورد تغییرات ایجاد شده در ارگانها بر اثر داروها و مواد دیگر ، بحث می‌کند. سیناپسهای محیطی مسیرهای حرکتی خودمختار یک محل منطقی برای دستکاری فارماکولوژیک عمل احشایی است. زیرا انتقال در آنها به روش شیمیایی انجام می‌‌گیرد. مواد میانجی در انتهاهای عصبی ساخته شده و انبار می‌شوند و سپس در نزدیکی نورونها ، سلولهای عضلانی و سلولهای غده‌ای که روی آنها عمل می‌کنند آزاد می‌گردند. این میانجیها به رسپتورهای (گیرنده‌های) موجود در سطح غشایی این سلول می‌چسبند و موجب بروز اعمال خاص آنها می‌شوند و آنگاه بوسیله جذب یا متابولیزم از آن ناحیه حذف می‌گردند.

هر یک از این مراحل را می‌توان با عواقب قابل پیش بینی تحریک یا مهار کرد. در انتهاهای سمپاتیک ، بعضی از داروها موجب تشکیل ترکیباتی می‌شوند که جایگزین نوراپی نفرین در گرانولها می‌شوند و این میانجیهای کاذب ضعیف یا غیر فعال بر اثر پتانسیلهای عملی که به این انتهاها می‌رسند به جای نوراپی‌نفرین آزاد می‌شوند. عده‌ای از داروها و سموم اعمال موسکارینی دارند که عبارتند از: ترکیبات مشابه استیل کولین و داروهایی که استیل کولین استراز را مهار می‌کنند. در میان این دسته اخیر ماده حشره کش "پاراتیون" و "دی ایزوپروپیل فلوئور فسفات" از مشتقات گازهای جنگی هستند که با تولید وسیع استیل کولین استراز ، موجب مرگ می‌شوند. 
نظرات() 


Cialis 20 mg
جمعه 16 آذر 1397 11:54 ق.ظ

Tips nicely utilized..
brand cialis generic cipla cialis online legalidad de comprar cialis cialis 5mg prix cialis generika in deutschland kaufen cialis dosage amounts cialis generisches kanada cialis pills boards effetti del cialis cialis online deutschland
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:58 ب.ظ

Many thanks. I appreciate it.
sialis viagra vs cialis vs levitra canadian drugs generic cialis viagra or cialis comprar cialis navarr cialis arginine interactio venta de cialis canada only here cialis pills wow cialis tadalafil 100mg cialis ahumada
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:33 ق.ظ

You explained this exceptionally well!
cialis super kamagra tadalafil 20 mg we use it 50 mg cialis dose cialis super acti cialis y deporte cialis tablets cialis 10 doctissimo prezzo cialis a buon mercato achat cialis en europe we choice cialis uk
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 07:10 ب.ظ

Whoa quite a lot of very good tips!
cialis 5mg prix free generic cialis cialis dosage recommendations cialis price in bangalore cialis in sconto cialis taglich get cheap cialis cialis cuantos mg hay cialis en mexico precio prezzo di cialis in bulgaria
buy cheap cialis coupon
سه شنبه 13 آذر 1397 08:05 ق.ظ

Helpful stuff. Many thanks.
we choice free trial of cialis cialis super acti generic cialis 20mg tablets usa cialis online canadian drugs generic cialis cialis 20 mg effectiveness cialis 5 effetti collaterali buy cialis uk no prescription cialis pills price each cipla cialis online
buy cialis pills online
دوشنبه 12 آذر 1397 08:11 ب.ظ

Appreciate it, Numerous stuff!

buy cialis sample pack cialis for sale in europa low dose cialis blood pressure cialis lilly tadalafi cialis for sale online prescriptions cialis we like it cialis price where do you buy cialis american pharmacy cialis we use it 50 mg cialis dose
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 07:44 ق.ظ

Amazing all kinds of superb info.
cialis daily dose generic cialis canadian drugs cialis herbs click here cialis daily uk acheter du cialis a geneve side effects for cialis venta de cialis canada buy cheap cialis in uk tadalafilo cialis for sale
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 07:41 ب.ظ

Nicely put, Cheers.
prezzo di cialis in bulgaria cialis patentablauf in deutschland cialis free trial cialis canada on line viagra cialis levitra venta de cialis canada cialis 30 day trial coupon interactions for cialis cialis sale online cialis lowest price
buy cheap cialis coupon
یکشنبه 11 آذر 1397 07:11 ق.ظ

Whoa plenty of very good information.
cialis soft tabs for sale achat cialis en europe cialis online napol dosagem ideal cialis cialis 50 mg soft tab only now cialis for sale in us generic cialis tadalafil price cialis per pill cialis generique we recommend cialis info
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 07:58 ب.ظ

Reliable stuff. Many thanks.
cialis kaufen cialis bula achat cialis en suisse generic low dose cialis buy name brand cialis on line cialis for bph look here cialis cheap canada cialis official site low dose cialis blood pressure tadalafil
where to buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 06:49 ق.ظ

You said it adequately.!
cialis para que sirve cialis tadalafil online venta cialis en espaa buy online cialis 5mg cialis prices in england cialis side effects no prescription cialis cheap pastillas cialis y alcoho we use it cialis online store cialis generico en mexico
buy cheap cialis coupon
جمعه 9 آذر 1397 07:32 ب.ظ

Seriously quite a lot of fantastic information!
precios de cialis generico wow look it cialis mexico cialis farmacias guadalajara recommended site cialis kanada cialis 20 mg best price non 5 mg cialis generici cialis bula we recommend cialis info cialis canada cialis soft tabs for sale
buy cialis without a doctor's prescription
جمعه 9 آذر 1397 07:44 ق.ظ

You said it nicely..
generic cialis levitra viagra cialis levitra cialis price in bangalore cialis generika in deutschland kaufen wow look it cialis mexico cialis et insomni cialis vs viagra tadalafil 5mg cilas cialis 30 day sample
buy cheap cialis in canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:34 ب.ظ

This is nicely expressed! !
only now cialis for sale in us tadalafil generic warnings for cialis cialis prezzo in linea basso bulk cialis import cialis import cialis cialis generico postepay achat cialis en itali cialis uk next day
Buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:56 ق.ظ

Nicely put. Thank you!
look here cialis order on line cialis 20mg preis cf cialis daily reviews cialis generique 5 mg cialis patentablauf in deutschland cialis tablets for sale enter site very cheap cialis cialis prices cialis mit grapefruitsaft when can i take another cialis
buy tadalafil
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:06 ب.ظ

You revealed it exceptionally well.
generic cialis pro canadian discount cialis cialis daily dose generic cialis 5mg prix cialis rckenschmerzen cialis para que sirve free generic cialis try it no rx cialis buy cialis usa cialis online
buy cialis online us pharmacy
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:22 ق.ظ

Thank you! Lots of data!

cialis wir preise cialis sicuro in linea buy cialis uk no prescription cialis cost cialis kamagra levitra cialis great britain cialis australia org viagra vs cialis vs levitra legalidad de comprar cialis brand cialis nl
Buy generic cialis
چهارشنبه 11 مهر 1397 08:52 ق.ظ

Thanks a lot, Valuable information.
cialis bula cialis price thailand where do you buy cialis cialis sicuro in linea only best offers cialis use estudios de cialis genricos safe site to buy cialis online only now cialis for sale in us cipla cialis online we like it safe cheap cialis
where to buy cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 07:05 ق.ظ

You said it perfectly..
rx cialis para comprar cialis tablets for sale tadalafil cialis without a doctor's prescription interactions for cialis cialis cuantos mg hay cialis dosage acheter du cialis a geneve achat cialis en europe acheter du cialis a geneve
online pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 08:07 ق.ظ

Amazing all kinds of great tips.
canada online pharmacies reviews canada vagra canadian pharmacy meds top rated canadian pharmacies online drugs for sale canada medication prices discount canadian pharmacies canadian rx canada medications information canadian prescriptions online serc 24 mg
cialisbuys.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:06 ق.ظ

Seriously quite a lot of beneficial information.
precios cialis peru cialis side effects tadalafilo online cialis get cheap cialis the best site cialis tablets purchasing cialis on the internet where do you buy cialis cialis price in bangalore ou acheter du cialis pas cher
http://viagraky.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:21 ب.ظ

Truly lots of terrific data.
recommended site cialis kanada cialis generika in deutschland kaufen acheter cialis kamagra costo in farmacia cialis cialis pas cher paris tadalafil 20 mg cialis 5mg female cialis no prescription cialis tablets australia how to purchase cialis on line
canadian pharmacycanadian pharmacy
چهارشنبه 14 شهریور 1397 12:56 ب.ظ

Good postings. Cheers!
online pharmacies of canada canadian pharmacy viagra canadian pharmacy meds pharmacy near me online canadian discount pharmacies canadian drug discount canadian pharmacies canada drug pharmacy order canadian prescriptions online online pharmacies mexico
Buy generic viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:43 ب.ظ

Really many of amazing info.
online order viagra buy viagra online order viagra to buy cheapest viagra online can you buy viagra without prescription buy viagra without a prescription herbal viagra buy super viagra viagra buy viagra buy viagra without prescription online
cialissv.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:15 ب.ظ

Useful forum posts. With thanks.
click now cialis from canada click now cialis from canada we like it safe cheap cialis wow cialis tadalafil 100mg venta cialis en espaa we like it safe cheap cialis generic cialis cialis 10mg prix pharmaci free cialis cialis prices in england
viagravipsale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:11 ب.ظ

Valuable material. Kudos.
generic cialis review uk comprar cialis navarr generico cialis mexico cialis diario compra ou trouver cialis sur le net cialis italia gratis legalidad de comprar cialis cheap cialis buy cialis online nz viagra or cialis
is it legal to buy viagra online from canada
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:02 ق.ظ

You revealed it exceptionally well!
how to get a viagra prescription online pharmacy usa viagra how do i get viagra with a prescription buy viagra online overnight buy tadalafil online buy viagra for men buy discount viagra online buy real viagra online viagra no prescription buy viagra online without a prescription
Angel
یکشنبه 3 تیر 1397 11:28 ب.ظ
continuously і used too read smaller articles tһat alѕo cpear tһeir motive, ɑnd that is also happening with this post whicһ Ӏ
am reading at thiѕ time.
Bjorn
پنجشنبه 31 خرداد 1397 11:25 ق.ظ
After exploring a number of tһe blog possts on үour web pɑge,
I honestly ⅼike yur wayy of writing a blog.
I saved aѕ a favorite it to my bookmark website lst аnd
ill be checking back sߋоn. Please check out my website aas
ԝell and let me know what уou think.
stone Jana
جمعه 25 خرداد 1397 09:13 ق.ظ
Hello,I enjoy reading ɑll of yokur article post.
Ι ⅼike to wrijte а ⅼittle ϲomment to support you.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


پیوندها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:


http://www.travian.ir/?uc=ir6_8891

The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox