تبلیغات
فیزیولوژی مغز و اعصاب - اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک
 

اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک

نوشته شده توسط :امید برهانی
پنجشنبه 20 خرداد 1389-06:48 ب.ظ


اطلاعات اولیه
بافت عصبی کل سیستم عصبی بدن را شامل می‌شود که از سلولهای عصبی یا نورون (Neuron) و سلولهای پشتیبان به نام سلولهای گلیال یا نوروگلی (neuroglia) تشکیل شده است. نورون واحد ساختمانی و عملکردی دستگاه عصبی است که در مرحله جنینی از اپی‌اتلیوم پوشاننده لوله عصبی منشا می‌گیرد. ویژگیهای اصلی نورونها تحریک پذیری و تولید تکانه‌ها یا ایمپالسهای عصبی و انتقال این تکانه است. هر نورون از جسم سلولی و دو نوع زایده به نامهای دندریت و اکسون تشکیل شده است. جسم سلولی حجیمترین قسمت سلول و حاوی هسته و عمده ارگانلهای سلول عصبی است.

دندریتها که به صورت زوایدی کوتاه و بلند ، منشعب و متعدد دیده می‌شوند و گیرنده تحریکات هستند. اکسون (axon) ، زایده‌ای است بلند و منفرد که انتقال تحریکات را از جسم سلولی به سلولهای سایر بافتها بر عهده دارد. محل تماس سلولهای عصبی با یکدیگر و یا با سلولهای سایر بافتها جهت انتقال تحریکات ، اصطلاحا سیناپس نامیده می‌شود. دستگاه عصبی شامل دستگاه عصبی محیطی و دستگاه اعصاب مرکزی است. دستگاه عصبی محیطی متشکل از گانگلیونها و اعصاب محیطی است. گانگلیونها یا عقده‌های عصبی ساختمانهایی هستند که محل قرار گیری جسم سلولی نورونها در خارج از سیستم اعصاب مرکزی می‌باشند.
اعصاب محیطی
دستگاه عصبی محیطی از گانگلیونها و اعصاب محیطی تشکیل شده است که اعصاب محیطی خود شامل دو نوع حسی و حرکتی می‌باشند. اعصاب حرکتی و حسی در حالت کلی به دو دسته سوماتیک و احشایی تقسیم می‌شوند. آن دسته از اعصاب حرکتی که عضلات مخطط را عصب دهی می‌کنند و عمل آنها ارادی است، اعصاب حرکتی سوماتیک نامیده می‌شوند. دسته‌ای از اعصاب حرکتی که صاف جدار احشا و سلولهای مترشحه را عصب دهی می‌کنند اعصاب حرکتی احشایی یا غیر ارادی نامیده می‌شوند که دسته اخیر تحت عنوان دستگاه عصبی اتونوم هستند.

اعصاب حسی ، تحریکات دریافتی از قسمتهای مختلف بدن را به مغز و نخاع منتقل می‌کنند. آن دسته از اعصاب حسی که تحریکات دریافتی از پوست را به سیستم عصبی مرکزی انتقال می‌دهند به اعصاب حسی سوماتیک موسوم هستند. آن دسته از اعصاب حسی که تحریکات دریافتی از ارگانهای احشایی را به سیستم عصبی مرکزی منتقل می‌نمایند، اعصاب حسی احشایی نامیده می‌شوند. تحریکات دریافتی توسط اعصاب حسی احشایی بدون آگاهی انسان انجام می‌گیرد و از این نظر ، جز سیستم عصبی خودکار یا اتونوم محسوب می‌گردد.
دستگاه عصبی اتونوم یا خودمختار
آن دسته از نورونهای حرکتی که فعالیت عضلات صاف ، ترشح غدد ، ریتم قلب و در مجموع فعالیت ارگانهای احشایی را تنظیم می‌کنند تحت عنوان سیستم عصبی اتونوم شناخته می‌شوند. دستگاه عصبی اتونوم از تعداد زیادی گانگلیون اتونوم و دو نورون حرکتی در هر زنجیره به نام نورونهای پیش‌ گانگلیونی و پس گانگلیونی تشکیل شده است. نورنهای پیش گانگلیونی ، نورونهایی هستند که جسم سلولی آنها در سیستم عصبی مرکزی قرار گرفته و اکسون آنها برای سیناپس با نورون بعدی تا گانگلیون امتداد یافته است.

نورونهای پس گانگلیونی ، نورونهایی هستند که جسم سلولی آنها در گانگلیونی واقع شده و اکسون آنها تا ارگان عامل امتداد یافته و پایانه عصبی را تشکیل داده است. در نورون پیش گانگلیونی و پس گانگلیونی در محل گانگلیون با یکدیگر سیناپس می‌یابند. اعصاب حرکتی سیستم عصبی اتونوم از دو بخش سمپاتیک و پاراسمپاتیک تشکیل شده است.
اعصاب سمپاتیک
در بخش سمپاتیک ، جسم سلولی نورون پیش گانگلیونی در شاخ جانبی (Lateral horn) نخاع قرار گرفته و اکسون آن به نام رشته پیش گانگلیونی پس از خروج از نخاع وارد گانگلیون سمپاتیک در مجاور مهره‌ها یا نزدیک احشا شده و با نورون پس گانگلیونی سیناپس حاصل می‌کند. اکسون نورون پس گانگلیونی به نام رشته پس گانگلیون به ارگان عامل ختم می‌‌گردد. در اعصاب سمپاتیک رشته پیش گانگلیونی معمولا کوتاه بوده رشته پس گانگلیونی بلند می‌باشد.

از آنجایی که اعصاب سمپاتیک در ناحیه سینه‌ای - کمری از نخاع خارج می‌شوند، به بخش سینه‌ای - کمری نیز موسوم هستند.در اعصاب سمپاتیک نوروترنسمیتر مترشحه از رشته پیش گانگلیونی استیل کولین و از رشته‌های پس گانگلیونی ، نوراپی‌نفرین می‌باشد (ماده‌ای که از بخش مرکزی غدد فوق کلیوی نیز ترشح می‌شود) و به همین دلیل اعصاب سمپاتیک را اعصاب آدرنرژیک نیز می‌نامند.
اعصاب پاراسمپاتیک
در بخش پاراسمپاتیک ، همانند بخش سمپاتیک ، جسم سلولی نورون پیش گانگلیون در شاخ جانبی نخاع قرار گرفته و اکسون آن به نام رشته پیش گانگلیونی وارد گانگلیون پاراسمپاتیک (معمولا در مجاورت یا دیواه ارگان عامل) شده و با نورون پس گانگلیونی سیناپس حاصل می‌کند. اکسون نورون پس گانگلیونی به نام رشته پس گانگلیونی به فاصله کوتاهی پس از ترک گانگلیون به ارگان عامل ختم می‌گردد.

به این ترتیب در اعصاب پاراسمپاتیک بر خلاف اعصاب سمپاتیک رشته پیش گانگلیونی بسیار بلند و رشته پس گانگلیونی کوتاه می‌باشد.از آنجا که اعصاب پاراسمپاتیک در ناحیه جمجمه‌ای - خاجی از نخاع خارج می‌شوند، به بخش جمجه‌ای - خاجی موسوم هستند. در اعصاب پاراسمپاتیک نوروترنسمیتر مترشحه از رشته‌های پیش گانگلیونی و پس گانگلیونی ، استیل کولین است و به همین دلیل اعصاب پاراسمپاتیک را اعصاب کولینرژیک نیز می‌نامند.
تقسیم بندی شیمیایی سیستم عصبی خودمختار
بر اساس ماده میانجی آزاد شده می‌توان سیستم عصبی خودمختار را به بخشهای کولینرژیک و نورآدرنرژیک تقسیم کرد. نورونهایی که کولینرژیک هستند عبارتند از: کلیه نورونهای پیش عقده‌ای ، نورونهای پس عقده‌ای پاراسمپاتیک از نظر تشریحی ، نورونهای پس عقده‌ای سمپاتیک از نظر تشریحی که به غدد عرق عصب می‌دهند ، نورونهای سمپاتیک از نظر تشریحی که روی عروق خونی عضلات مخطط ختم شده و هنگام تحریک موجب اتساع عروقی می‌شوند.

باقیمانده نورونهای پس عقده‌ای سمپاتیک نورآدرنرژیک هستند یا ظاهرا در مورد سلولهای آدرنرژیکی بافت عضله قلبی آدرنرژیک می‌باشند. قسمت مرکزی غده فوق کلیوی در اصل یک عقده سمپاتیک است که در آن سلولهای پس عقده‌ای آکسونهای خود را از دست داده و مستقیما نوراپی‌نفرین ، اپی نفرین و مقداری دوپامین را به داخل جریان ترشح می‌کنند. نتیجتا نورونهای پیش عقده‌ای کولینرژیکی که به این سلولها می‌روند به صورت اعصاب حرکتی ترشحی این غده در آمده‌اند.
تخلیه کولینرژیک
اعمال تولید شده توسط فعالیت بخش کولینرژیک سیستم عصبی خود مختار آن دسته از اعمالی هستند که با جنبه‌های نباتی زندگی روزمره سروکار دارند. مثلا عمل کولینرژیک با افزایش دادن فعالیت عضلات روده‌ای ، افزایش دادن ترشح معدی و شل کردن اسفنگتر پیلور ، موجب پیشبرد گوارش و جذب مواد غذایی می‌شود. به این دلیل و برای قرار دادن آن در مقابل عمل کاتابولیک بخش نورآدرنرژیک ، بخش کولینرژیک گاهی سیستم عصبی آنابلیک نامیده می‌شود. این بخش از اعصاب باعث تنگ شدن مردمک چشم و انقباض مثانه می‌شود.
تخلیه نورآدرنرژیک
بخش نورآدرنرژیک در حالات فوریتی به صورت یک مجموعه واحد تخلیه می‌شود. اثرات این تخلیه ارزش قابل ملاحظه‌ای از نظر آماده کردن فرد برای مقابله با فوریتها دارند. به عنوان مثال ، تخلیه نورآدرنرژیک تطابق را در چشمها شل کرده و مردمکها را گشاد می‌کند (به منظور ورود نور بیشتر به چشمها) ، ضربان قلب را تند کرده و فشار خون را بالا می‌برد و رگهای خونی پوست را تنگ می‌کند (که خونریزی از زخمها را محدود سازد). تخلیه سمپاتیک باعث تقویت هوشیاری می‌شود و غلظت گلوکز و اسیدهای چرب آزاد خون را افزایش می‌دهد (به منظور تامین انرژی بیشتر)، بنابراین تخلیه سیستم عصبی سمپاتیک بر اثر فوریتها ، بدن را آماده ستیز یا گریز می‌کند.

تخلیه سمپاتیک در انسان روزه‌دار کاهش می‌یابد و هنگامی که انسان روزه‌دار مجددا تغذیه می‌کند، افزایش می‌یابد. این تغییرات می‌توانند کاهش فشار خون و فعالیت متابولیک ناشی از روزه‌داری و تغییرات مخالف ناشی از غذا خوردن را توجیه کنند. وزیکولهای گرانول‌دار کوچک در نورونهای سمپاتیک پس عقده‌ای واجد ATP و نوراپی نفرین هستند و وزیکولهای بزرگ محتوی نوروپپتید y می‌شود. اعمال ناشی از ترشح شدن ATP و نوروپپتید y ، هنوز روشن نیستند.
فارماکولوژی سیستم عصبی خودمختار
فارماکولوژی علمی است که در مورد تغییرات ایجاد شده در ارگانها بر اثر داروها و مواد دیگر ، بحث می‌کند. سیناپسهای محیطی مسیرهای حرکتی خودمختار یک محل منطقی برای دستکاری فارماکولوژیک عمل احشایی است. زیرا انتقال در آنها به روش شیمیایی انجام می‌‌گیرد. مواد میانجی در انتهاهای عصبی ساخته شده و انبار می‌شوند و سپس در نزدیکی نورونها ، سلولهای عضلانی و سلولهای غده‌ای که روی آنها عمل می‌کنند آزاد می‌گردند. این میانجیها به رسپتورهای (گیرنده‌های) موجود در سطح غشایی این سلول می‌چسبند و موجب بروز اعمال خاص آنها می‌شوند و آنگاه بوسیله جذب یا متابولیزم از آن ناحیه حذف می‌گردند.

هر یک از این مراحل را می‌توان با عواقب قابل پیش بینی تحریک یا مهار کرد. در انتهاهای سمپاتیک ، بعضی از داروها موجب تشکیل ترکیباتی می‌شوند که جایگزین نوراپی نفرین در گرانولها می‌شوند و این میانجیهای کاذب ضعیف یا غیر فعال بر اثر پتانسیلهای عملی که به این انتهاها می‌رسند به جای نوراپی‌نفرین آزاد می‌شوند. عده‌ای از داروها و سموم اعمال موسکارینی دارند که عبارتند از: ترکیبات مشابه استیل کولین و داروهایی که استیل کولین استراز را مهار می‌کنند. در میان این دسته اخیر ماده حشره کش "پاراتیون" و "دی ایزوپروپیل فلوئور فسفات" از مشتقات گازهای جنگی هستند که با تولید وسیع استیل کولین استراز ، موجب مرگ می‌شوند. 
نظرات() 


free samples of cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 11:52 ب.ظ

Nicely expressed without a doubt! .
cialis kaufen wo cialis bula cialis 5mg prix viagra vs cialis prescription doctor cialis bulk cialis overnight cialis tadalafil cialis vs viagra prices for cialis 50mg cialis lowest price
http://orkhanun.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 08:19 ق.ظ

You explained this perfectly.
cialis dosage amounts cialis 10mg prix pharmaci link for you cialis price how to buy cialis online usa india cialis 100mg cost cialis uk only now cialis 20 mg we choice cialis pfizer india cialis reviews pastillas cialis y alcoho
http://vegelow.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 05:24 ب.ظ

Nicely put, Many thanks.
generic cialis levitra we recommend cialis best buy cialis 5 mg click now buy cialis brand we like it cialis soft gel rezeptfrei cialis apotheke online cialis cialis pills boards legalidad de comprar cialis generic cialis pro
http://eninol.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 12:22 ق.ظ

Really loads of helpful tips.
cialis diario compra buy cialis cialis generico en mexico click here cialis daily uk we recommend cialis info cialis for daily use buy cialis cialis preise schweiz cialis cuantos mg hay calis
Cialis pills
جمعه 31 خرداد 1398 08:21 ق.ظ

You said it nicely.!
brand cialis generic cialis 20 mg cut in half generic cialis levitra cialis canada on line cialis for daily use costo in farmacia cialis weblink price cialis cialis para que sirve only here cialis pills canadian drugs generic cialis
Buy cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:30 ب.ظ

Many thanks, Lots of stuff!

rx cialis para comprar cialis generico postepay where to buy cialis in ontario cost of cialis per pill bulk cialis cialis tadalafil cialis uk cialis 20mg american pharmacy cialis we like it cialis price
wow cialis 20
چهارشنبه 29 خرداد 1398 09:21 ب.ظ

Thank you. Valuable stuff!
achat cialis en suisse cialis preise schweiz cialis kamagra levitra cialis 5mg billiger cialis baratos compran uk free cialis cialis side effects dangers we choice cialis pfizer india recommended site cialis kanada cialis great britain
http://quepuga.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 04:59 ق.ظ

Really loads of very good information.
cialis pills boards buy cialis sample pack when can i take another cialis where do you buy cialis tadalafil 20mg cialis generico generic cialis estudios de cialis genricos cialis daily cialis coupons
http://spedroca.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:20 ق.ظ

Thanks a lot! Good stuff.
only best offers 100mg cialis cialis usa cost cialis 5 mg scheda tecnica achat cialis en itali wow cialis 20 buying brand cialis online cialis generico en mexico price cialis wal mart pharmacy wow cialis 20 cialis 30 day trial coupon
http://aralfhis.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:25 ب.ظ

You definitely made the point.
order a sample of cialis prezzo di cialis in bulgaria cialis prezzo in linea basso buy cialis cheap 10 mg only now cialis 20 mg cialis tablets cuanto cuesta cialis yaho 5 mg cialis coupon printable sublingual cialis online cialis kaufen wo
http://cifoundand.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 12:51 ق.ظ

Whoa many of very good info.
cialis e hiv we choice cialis uk cialis 30 day trial coupon cialis 5 mg schweiz tadalafil 5mg we use it cialis online store safe dosage for cialis cialis 20 mg effectiveness generic cialis with dapoxetine cialis 5mg prix
cialis 5mg
یکشنبه 26 خرداد 1398 10:53 ق.ظ

Terrific data, With thanks.
cialis per paypa dose size of cialis acquistare cialis internet how does cialis work cialis price in bangalore cialis 5 mg schweiz pastillas cialis y alcoho cialis tadalafil walgreens price for cialis the best site cialis tablets
http://destbaclraf.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 09:09 ب.ظ

Regards! Loads of content!

venta cialis en espaa cialis 10mg prix pharmaci canadian cialis generic low dose cialis wow cialis 20 cialis lowest price cialis generika cialis 20 mg cut in half cuanto cuesta cialis yaho generic cialis pro
Cialis pills
شنبه 25 خرداد 1398 07:06 ق.ظ

This is nicely expressed! !
tadalafil 10 mg generic cialis tadalafil cialis rckenschmerzen when can i take another cialis we recommend cialis best buy cheap cialis ou trouver cialis sur le net cheap cialis cialis generic precios cialis peru
http://endedi.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 05:00 ب.ظ

Appreciate it, Ample forum posts.

cialis price in bangalore cialis baratos compran uk the best choice cialis woman cialis manufacturer coupon cialis generico cialis super acti we use it cialis online store if a woman takes a mans cialis generic cialis 20mg tablets tesco price cialis
http://inanvas.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 02:19 ق.ظ

Position very well considered.!
tadalafil cialis y deporte cialis kaufen cialis arginine interactio cialis tablets australia cialis pills boards cialis manufacturer coupon cialis en mexico precio cialis manufacturer coupon cialis daily new zealand
Sexy Ass Cams
پنجشنبه 23 خرداد 1398 11:24 ب.ظ
My programmer is trying to convince me to move
to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs.
But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on numerous websites for about a year
and am concerned about switching to another platform. I have heard
good things about blogengine.net. Is there a way I
can import all my wordpress posts into it? Any help would be really appreciated!
http://subjoypo.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:41 ب.ظ

You said it nicely..
generic cialis at walmart tadalafilo acheter du cialis a geneve cialis generic cialis kaufen bankberweisung buying brand cialis online only best offers cialis use cialis generico milano viagra vs cialis vs levitra cialis australian price
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 12:14 ق.ظ

Truly a good deal of good material!
cialis manufacturer coupon generic cialis in vietnam cialis qualitat cialis 30 day sample generic cialis pro order cialis from india viagra vs cialis vs levitra generic cialis with dapoxetine we like it safe cheap cialis cialis super kamagra
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 06:29 ب.ظ

Point nicely applied..
tadalafil 10 mg cialis free trial recommended site cialis kanada price cialis wal mart pharmacy cialis pills price each venta de cialis canada cialis 100mg suppliers cialis tablets australia what is cialis cialis vs viagra
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 01:05 ب.ظ

Kudos! I appreciate this.
cialis sans ordonnance the best site cialis tablets achat cialis en suisse preis cialis 20mg schweiz side effects for cialis trusted tabled cialis softabs cialis herbs cialis y deporte canadian cialis price cialis per pill
http://canadiantousapharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 07:23 ق.ظ

Whoa all kinds of amazing tips.
canada online pharmacies legitimate canadian online pharmacies rated drugs for sale in mexico canadian pharmacies without an rx buy viagrow canadian government approved pharmacies northwest pharmacies drugs for sale usa canadian prescriptions online canada pharmacies online prescriptions
Cialis 20 mg
جمعه 16 آذر 1397 11:54 ق.ظ

Tips nicely utilized..
brand cialis generic cipla cialis online legalidad de comprar cialis cialis 5mg prix cialis generika in deutschland kaufen cialis dosage amounts cialis generisches kanada cialis pills boards effetti del cialis cialis online deutschland
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:58 ب.ظ

Many thanks. I appreciate it.
sialis viagra vs cialis vs levitra canadian drugs generic cialis viagra or cialis comprar cialis navarr cialis arginine interactio venta de cialis canada only here cialis pills wow cialis tadalafil 100mg cialis ahumada
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:33 ق.ظ

You explained this exceptionally well!
cialis super kamagra tadalafil 20 mg we use it 50 mg cialis dose cialis super acti cialis y deporte cialis tablets cialis 10 doctissimo prezzo cialis a buon mercato achat cialis en europe we choice cialis uk
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 07:10 ب.ظ

Whoa quite a lot of very good tips!
cialis 5mg prix free generic cialis cialis dosage recommendations cialis price in bangalore cialis in sconto cialis taglich get cheap cialis cialis cuantos mg hay cialis en mexico precio prezzo di cialis in bulgaria
buy cheap cialis coupon
سه شنبه 13 آذر 1397 08:05 ق.ظ

Helpful stuff. Many thanks.
we choice free trial of cialis cialis super acti generic cialis 20mg tablets usa cialis online canadian drugs generic cialis cialis 20 mg effectiveness cialis 5 effetti collaterali buy cialis uk no prescription cialis pills price each cipla cialis online
buy cialis pills online
دوشنبه 12 آذر 1397 08:11 ب.ظ

Appreciate it, Numerous stuff!

buy cialis sample pack cialis for sale in europa low dose cialis blood pressure cialis lilly tadalafi cialis for sale online prescriptions cialis we like it cialis price where do you buy cialis american pharmacy cialis we use it 50 mg cialis dose
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 07:44 ق.ظ

Amazing all kinds of superb info.
cialis daily dose generic cialis canadian drugs cialis herbs click here cialis daily uk acheter du cialis a geneve side effects for cialis venta de cialis canada buy cheap cialis in uk tadalafilo cialis for sale
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 07:41 ب.ظ

Nicely put, Cheers.
prezzo di cialis in bulgaria cialis patentablauf in deutschland cialis free trial cialis canada on line viagra cialis levitra venta de cialis canada cialis 30 day trial coupon interactions for cialis cialis sale online cialis lowest price
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


پیوندها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:


http://www.travian.ir/?uc=ir6_8891

The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox